οροι χρησης

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

1. Προοίμιο

1.1. Ο παρών δικτυακός τόπος παρέχεται από τη Würth Hellas S.A. Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν χρήση του τόπου αυτού, μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

1.2. Η Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

1.3 Εντός του δικτυακού τόπου «www.wurth.gr» διατηρείται το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων, εφεξής «το ηλεκτρονικό κατάστημα», της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΥΡΤ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Κρυονέρι Αττικής, 23ο χιλ. της Εθν. Οδού Αθηνών-Λαμίας, Α.Φ.Μ. ΑΦΜ 094231373, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αρ. Γ.ΕΜ.Η. 000414901000, τηλέφωνο επικοινωνίας 2106290800 αριθμός τηλεμοιοτυπίας 2108134757 ηλεκτρονική διεύθυνση info@wurth.gr εφεξής «η εταιρεία».

Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας www.wurth.gr διέπονται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Π.Δ. 131/03, τον Νόμο 2251/1994 Περί Προστασίας Καταναλωτών, τον Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας, καθώς και τον Κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως εκάστοτε ισχύουν.

1.4 Γνωστοποίηση πληροφοριών άρθρου 3β του Ν.2251/1994

Με τους παρόντες όρους, η εταιρεία παρέχει στον καταναλωτή τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 3β του Ν.2251/1994 και ειδικότερα:

• την ταυτότητα του προμηθευτή, τη γεωγραφική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τηλεμοιοτυπίας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της εταιρείας

• τον Α.Φ.Μ. καθώς και τον αριθμό καταχώρησης της εταιρείας στο Γ.ΕΜ.Η.

• την επωνυμία και τη διεύθυνση των καταστημάτων της εταιρείας

• τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών

• τη συνολική τιμή των αγαθών συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου τέλους καθώς και των πρόσθετων επιβαρύνσεων αποστολής και παράδοσης

• τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής

• τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης και την προθεσμία εντός της οποίας ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά

• την πολιτική που εφαρμόζει η εταιρεία για την αντιμετώπιση παραπόνων

• το δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος καθώς και το υπόδειγμα του εντύπου υπαναχώρησης

• το κόστος επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης ή επιστροφής των προϊόντων

• τις εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης καθώς και τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο καταναλωτής χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης

• υπενθύμιση της ύπαρξης ευθύνης του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

• την ύπαρξη σχετικών κωδίκων συμπεριφοράς και του τρόπου απόκτησης αντιγράφων

• τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν

• πληροφορίες σχετικές με την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τις υφιστάμενες εμπορικές εγγυήσεις

2. Χρήση

Η εταιρεία παρέχει το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού για προσωπικούς, μη εμπορικούς σκοπούς.

Η χρήση του δικτυακού τόπου μπορεί να γίνεται για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη, τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα άμεσης διακοπής της πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα σε κάθε χρήστη που παραβιάζει τους εκάστοτε ισχύοντες όρους χρήσης. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα μη ανάρτησης σχολίων και δημοσιεύσεων με υβριστικό ή δυσφημιστικό περιεχόμενο ή με περιεχόμενο που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.

2.1 Πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας παρακαλούμε συμβουλευθείτε τους παρακάτω Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα χωρίς να κληθεί ή να χρειαστεί να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Όμως, για την πραγματοποίηση παραγγελίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνωστοποίηση από τον πελάτη κάποιων προσωπικών στοιχείων.

Για την υποβολή παραγγελίας, ο πελάτης θα καλείται να επιλέξει την ενεργοποίηση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και αγορών». Με τη δήλωση αυτή, ο πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε γνώση των πληροφοριών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

2.2. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3.1. Το περιεχόμενο του τόπου (εικόνες, γραφικά, σήματα, κείμενα, επωνυμίες κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Würth Hellas S.A ή τρίτων συνεργατών/μερών και προστατεύεται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και συνθήκες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Würth Hellas S.A., οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του δικτυακού τόπου.

4. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας

Ο χρήστης αναγνωρίζει το αποκλειστικό δικαίωμα της εταιρείας ή των τρίτων που έχουν νόμιμα παραχωρήσει άδειες χρήσεως προς την τελευταία, σε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής (πνευματικής και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας περιέχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

5. Περιορισμός ευθύνης

5.1 Η εταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο - ηλεκτρονικό κατάστημα να είναι κατά το δυνατό ακριβή, ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων, πλην τυπογραφικών λαθών ή εκ παραδρομής προερχομένων, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη, για την πληρότητα, την επικαιρότητά τους.

5.2 Η Würth Hellas S.A δεν φέρει καμία ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα των αγαθών της στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Αναλαμβάνει όμως, σε κάθε περίπτωση να ενημερώνει εγκαίρως για τη διαθεσιμότητα των αγαθών.

5.3. Περαιτέρω, παρότι η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος - ηλεκτρονικό κατάστημα θα παρέχεται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα καθώς και ότι δεν περιέχει "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

5.4. Ο παρόν δικτυακός τόπος – ηλεκτρονικό κατάστημα περιέχει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η Würth Hellas S.A, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

5.5 Η εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση αναφορικά με οποιαδήποτε λειτουργία του παρόντος καταστήματος ή με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας ή της καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό, χωρίς κανένα περιορισμό. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρουσιάζονται μέσω του δικτυακού τόπου παρέχονται «ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΧΟΥΝ».

Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η εταιρεία για αποζημίωση του χρήστη για διαφυγόντα κέρδη ή για ζημίες από οποιαδήποτε αιτία, αναφορικά με τη λειτουργία και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικού καταστήματος, στην οποία προβαίνει με δική του πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ζημίας προκληθεί στον χρήστη και προέρχεται από καθυστέρηση λήψης, μη λήψη ή απώλεια δεδομένων κατά τη χρήση της ιστοσελίδας www.wurth.gr

5.6. Σε καμία περίπτωση η Würth Hellas S.A δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του τόπου αυτού.

5.7 Η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα, έχει δε όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Α.Κ. για την πώληση και από την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και το ηλεκτρονικό εμπόριο.

5.8 Ο χρήστης είναι υπεύθυνος πληρωμής των σχετικών τελών καθώς και κάθε σχετικού κόστους που θα προκληθεί από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

6. Χρήση cookies

Αυτός ο δικτυακός τόπος – ηλεκτρονικό κατάστημα χρησιμοποιεί διαφορετικούς τύπους cookies. Ορισμένα cookies τοποθετούνται στις σελίδες μας από τρίτους. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να αφορούν εσάς, τις ρυθμίσεις σας ή τη συσκευή σας και χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό για να λειτουργήσει ο ιστότοπος όπως αναμένετε. Συνήθως δεν μπορούν να ταυτιστούν απευθείας από τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στα cookies, αλλά μπορούν να σας προσφέρουν μια πιο προσωπική διαδικτυακή εμπειρία. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies στην πολιτική απορρήτου μας .

Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία, άλλως, απολύτως απαραίτητα cookies, είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες τους, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία των Δικτυακών μας Τόπων.

Cookies Λειτουργικότητας (Προτιμήσεων)

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στους Δικτυακούς Τόπους να θυμούνται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχουν βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να γίνουν ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους. Αν δεν δεχθείτε αυτά τα cookies, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση και λειτουργικότητα των Δικτυακών Τόπων και να περιοριστεί η πρόσβασή σας σε περιεχόμενο του.

Cookies επιδόσεων (Στατιστικά)

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τους Δικτυακούς μας Τόπους, για παράδειγμα, ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν λαμβάνουν μηνύματα σφαλμάτων από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

Cookies εμπορικής προώθησης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς.

Αταξινόμητα cookies

Τα αταξινόμητα cookies είναι τα cookies που είναι σε στάδιο ταξινόμησης, από κοινού με τους παρόχους μεμονωμένων cookies.

7. Παροχή πληροφοριών

7.1. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ E-MAIL(NEWSLETTERS)

1. Η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα στέλνει ενημερωτικά emails.

2. Η εταιρεία δεν ευθύνεται αν τα newsletters δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση

3. Τα newsletters μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί

4. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά newsletters, (διατίθεται διαδικασία απεγγραφής σε κάθε ενημερωτικό newsletter που λαμβάνετε) ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της εταιρείας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του site.

5. Η εταιρεία χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας

6. Η ενημέρωση από την εταιρεία, γίνεται μόνο αν εσείς το επιλέξετε και για όσο χρόνο επιθυμείτε. Αντίθετα, σε περίπτωση που έχετε κάνει κάποια παραγγελία, χρησιμοποιώντας το site μας, αποστέλλουμε αυτοματοποιημένα ενημερωτικά μηνύματα (emails) σχετικά με την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Δεν υπάρχει τρόπος απενεργοποίησης αυτών των ενημερώσεων, η αποστολή των οποίων, αποτελεί προϋπόθεση για την σωστή εξέλιξη της παραγγελίας σας. Τα emails αυτά σας καλούμε να φροντίζετε να μπορούν να φτάσουν σε εσάς και να τα διατηρείτε καθ' όλη την διάρκεια της συναλλαγής μας.

Είναι υποχρέωση σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά emails, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

7.2 Κατά καιρούς θα σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα της Würth Hellas S.A. στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Σας προσφέρουμε επίσης τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από την Würth Hellas S.A. ή τις συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

8. Εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.wurth.gr απευθύνεται σε επαγγελματίες ανεξαρτήτως κλάδου: Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. κ.λπ.), ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ.

Για την απόκτηση πλήρους πρόσβασης στο ηλεκτρονικό κατάστημα (προβολή τιμών, αγορά αγαθών, παρακολούθηση πορείας παραγγελίας και εξατομικευμένες υπηρεσίες κ.ά.) απαιτείται η συμπλήρωση φόρμας εγγραφής και επιβεβαίωσή της από την εταιρεία. Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και δωρεάν.

Για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών, απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή παραγγελίας, είναι η εγγραφή του χρήστη μέσω της ειδικής φόρμας εγγραφής μέλους. Μόλις ο χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, θα παραλάβει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ένα όνομα χρήστη (user name) και ένα προσωπικό αριθμό πρόσβασης (password). Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους κωδικούς αυτούς και υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την εταιρεία, σε περίπτωση απώλειας των ως άνω κωδικών.

Μετά τη δημιουργία της εγγραφής, η απενεργοποίηση είναι δυνατή κατόπιν αιτήσεως του χρήστη είτε συμπληρώνοντας τη φόρμα επικοινωνίας αναγράφοντας το αίτημά του, είτε αποστέλλοντας email στη διεύθυνση eshop@wurth.gr, δηλώνοντας ρητώς πως επιθυμεί να απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός του.

Προσωπικό λογαριασμό μπορεί να δημιουργήσει κάθε φυσικό πρόσωπο που υπάγεται στις προαναφερθείσες κατηγορίες επαγγελματιών, το οποίο έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

9. Παραγγελίες από το ηλεκτρονικό κατάστημα

Υποβολή Παραγγελίας: Η παραγγελία των προϊόντων υποβάλλεται ηλεκτρονικά προσθέτοντας τα προϊόντα επιλογής σας στο καλάθι και επιλέγοντας παραγγελία μέσα από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα «www.wurth.gr». Η παραγγελία οποιουδήποτε προϊόντος από το παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα δεν σημαίνει την κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του χρήστη και της εταιρείας, εκτός αν η τελευταία αποδεχτεί την παραγγελία δια μέσου ηλεκτρονικού μηνύματος το οποίο θα επιβεβαιώνει τη διαθεσιμότητα, την περιγραφή και την τιμή του προϊόντος το οποίο παραγγέλθηκε.

Η αποδοχή της αγοράς και η σύναψη της σύμβασης θα θεωρηθεί ολοκληρωμένη από την επιβεβαίωση αποστολής του e-mail, ασχέτως από τη λήψη ή μη αυτού.

Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται µε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγείλατε. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του προϊόντος θα λαμβάνεται σχετική ενημέρωση.

10. Τιμές - Κόστος Παραγγελίας

Το συνολικό κόστος της παραγγελίας προσδιορίζεται από τις καθαρές τιμές οι οποίες αναγράφονται για κάθε προϊόν, τον αναλογούντα Φ.Π.Α. καθώς και τα έξοδα μεταφοράς. Ο πελάτης θα τιμολογηθεί για το συνολικό κόστος της παραγγελίας του.

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής των τιμών θα γίνεται άμεση ενημέρωση και αναπροσαρμογή των τιμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα αποτελεί ένα επιπλέον σημείο επαφής με τον πελάτη και σε καμία περίπτωση δεν ακυρώνει την ήδη υπάρχουσα συμφωνηθείσα εμπορική συνεργασία-συμφωνία μεταξύ πελάτη και εταιρείας μέσω άλλων σημείων επαφής (φυσικά καταστήματα της εταιρείας, τεχνικοί σύμβουλοι πωλήσεων της εταιρείας).

Επιπλέον, η εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τιμές να είναι ίδιες τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ωστόσο, ενδέχεται να παρατηρηθούν διαφοροποιήσεις στις τιμές λόγω προωθητικών ενεργειών που πραγματοποιούνται κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή/και στα φυσικά καταστήματα.

11. Τρόποι πληρωμής

Η εταιρεία Wurth Hellas SA εφαρμόζει κανονισμούς ποιοτικού ελέγχου και πρωτόκολλα ασφαλείας κατά το στάδιο πληρωμής της χρηματικής σας συναλλαγής και παρέχει τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου τιμολόγησης.

Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι παρακάτω:

Παραλαβή και πληρωμή της παραγγελίας στο χώρο σας (Αντικαταβολή)

Η εταιρεία μας παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας με μετρητά κατά την στιγμή της παραλαβής της. Σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις για παραστατικά αξίας άνω των 500€ ανά παραγγελία προς επαγγελματίες/επιχειρήσεις με τιμολόγιο πώλησης δεν υπάρχει δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή.

Κατάθεση/ έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας σε έναν από τους παρακάτω λογαριασμούς

ΤΡΑΠΕΖΑ - IBAN

ΕΘΝΙΚΗ - GR69 0110 1200 0000 1204 7014 100

EUROBANK - GR43 0260 0430 0001 4030 0017 637

ALPHA - GR66 0140 1170 1170 0232 0004 053

ΠΕΙΡΑΙΩΣ - GR65 0172 0240 0050 2407 9645 138

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο: 2106290890 ή με e-mail στο creditcontrol@wurth.gr

Η αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται μόνο μετά την επιβεβαίωση της κατάθεσης.

Τα τιμολόγια της εταιρείας είναι πληρωτέα με έκπτωση 3% εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολογίου (εξαίρεση αποτελούν παραγγελίες ειδικού χειρισμού).

12. Χρόνος παράδοσης – Τρόπος αποστολής- Έξοδα Αποστολής

12.1. Χρόνος Παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των προϊόντων (που είναι ορατή κατά τη διάρκεια της παραγγελίας) και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τις 30 εργάσιμες ημέρες για προϊόντα ειδικής παραγγελίας πλην μεμονωμένων περιπτώσεων για τις οποίες θα πραγματοποιείται έγκαιρη ενημέρωση από την εταιρεία.

Περιπτώσεις διαθεσιμότητας:

Οι περιπτώσεις διαθεσιμότητας και ο χρόνος παράδοσης ορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Status Διαθεσιμότητας | Χρόνος Παράδοσης

  • Διαθέσιμο | 1-5 Εργάσιμες Ημέρες
  • Διαθέσιμο (Περιορισμένο απόθεμα) | Προϊόντα σε περιορισμένο απόθεμα, κατόπιν Ενημέρωσης η διαθεσιμότητα
  • Μη διαθέσιμο | Προϊόντα σε περιορισμένο απόθεμα, Πιθανόν προϊόν Κατόπιν Ειδικής Παραγγελίας

12.2. Τρόπος αποστολής

Τα προϊόντα μας παραδίδονται στον πελάτη στον προορισμό που ο ίδιος έχει επιλέξει πριν από την ολοκλήρωση της παραγγελίας του. Η Würth Hellas στα 39 χρόνια λειτουργίας της έχει αναπτύξει σχέσεις εμπιστοσύνης με ένα δίκτυο μεταφορικών εταιρειών για την έγκυρη και αξιόπιστη μεταφορά των δεμάτων της σε όλη την Ελληνική επικράτεια.

Οι ανωτέρω τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%. Για αγορές άνω των 300€ τα μεταφορικά είναι δωρεάν.

Τα προϊόντα που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα χαρακτηρίζονται βάση του status διαθεσιμότητάς τους καθώς δίπλα από αυτά εμφανίζεται πάντα η ένδειξη διαθεσιμότητας που αντιστοιχεί στο καθένα, δηλαδή εάν είναι άμεσα διαθέσιμα, προσωρινά σε έλλειψη και εάν είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας. Κατά την περιήγησή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, στην προϊοντική λίστα ανάλογα με την επιλογή σας θα εμφανίζεται η διαθεσιμότητα του προϊόντος που σας ενδιαφέρει. Το status διαθεσιμότητας των προϊόντων είναι αυτό που άμεσα καθορίζει το χρόνο παράδοσής τους στον πελάτη/αγοραστή.

Συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα.

Status Διαθεσιμότητας | Χρόνος Παράδοσης

  • Άμεσα Διαθέσιμο | 1-3 Εργάσιμες Ημέρες
  • Διαθέσιμο | 1-5 Εργάσιμες Ημέρες
  • Διαθέσιμο (Περιορισμένο απόθεμα) | Προϊόντα σε περιορισμένο απόθεμα, κατόπιν Ενημέρωσης η διαθεσιμότητα
  • Περιορισμένο απόθεμα | Προϊόντα σε περιορισμένο απόθεμα, πιθανόν προϊόν Κατόπιν Παραγγελίας
  • Προσωρινά σε έλλειψη | Κατόπιν Ενημέρωσης
  • Διαθέσιμο Κατόπιν Παραγγελίας | Κατόπιν Ενημέρωσης

Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, αφορά αποκλειστικά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης της παραγγελίας από την Αθήνα και δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Η Würth Hellas ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά της ή αφορούν σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, όπως έντονα καιρικά φαινόμενα, προβλήματα στο οδικό δίκτυο, απεργίες κ.τ.λ.

Μη αποστολή προϊόντων/Ακύρωση παραγγελίας

H Würth Hellas δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση στην αποστολή των προϊόντων της παραγγελίας, τα οποία προσφέρονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος και λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους παρουσιάζονται σε διαφορετική τιμή από την ισχύουσα τιμή στον τιμοκατάλογο.

13. Ακύρωση παραγγελίας

Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία, αλλά δεν έχει αποσταλεί το προϊόν, ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του είτε καλώντας στο 2106290800 είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: eshop@wurth.gr αναφέροντας τον αριθμό της παραγγελίας, προκειμένου η εταιρεία να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας.

Μετά την αποστολή του προϊόντος ισχύουν τα παρακάτω.

14. Επιστροφές προϊόντων

14.1. Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994

Ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις βάσει του Ν. 2251/1994 εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσει οποιαδήποτε εξήγηση και να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την επιστροφή των χρημάτων του και μόνο στην περίπτωση που τα προϊόντα είναι καινούργια, δεν έχουν αποσφραγισθεί ή δεν έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους και συνοδεύονται από τα νόμιμα έγγραφα (απόδειξη, τιμολόγιο κ.λπ.).

Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη ημέρα της παράδοσης των προϊόντων στον πελάτη ή σε τρίτο διάφορο από τον μεταφορέα που υποδείχθηκε από τον πελάτη.

Προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πελάτης οφείλει να ενημερώσει την εταιρεία για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από την παρούσα σύμβαση με μία ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας 23ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας είτε στο φαξ 2106290890 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@wurth.gr).

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, είναι αρκετό να σταλεί η δήλωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες υπαναχώρησης

Εάν ο πελάτης υπαναχωρήσει από τη συναφθείσα σύμβαση, η εταιρεία θα επιστρέψει όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν, πλην των δαπανών παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που θα πληροφορηθεί την απόφαση υπαναχώρησης από τη σύμβαση. Η εταιρεία θα εκτελέσει την ανωτέρω επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης χρησιμοποίησε στην αρχική συναλλαγή, εκτός αν έχει συμφωνηθεί ρητώς κάτι διαφορετικό. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για την επιστροφή χρημάτων κατά τα ανωτέρω.

Η εταιρεία δικαιούται να καθυστερήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρις ότου λάβει πίσω τα αγαθά ή μέχρις ότου ο πελάτης παράσχει αποδείξεις ότι έστειλε πίσω τα αγαθά, όποιο από τα δύο συμβεί πρώτο.

Ο πελάτης οφείλει να στείλει πίσω τα αγαθά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη συναφθείσα σύμβαση. Η προθεσμία θεωρείται ότι έχει τηρηθεί εάν τα αγαθά σταλούν πίσω πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών.

Στην περίπτωση υπαναχώρησης ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με το ανάλογο κόστος επιστροφής των αγαθών. Στις περιπτώσεις στις οποίες με υπαιτιότητα της εταιρείας εστάλησαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα με πραγματικά ελαττώματα, η εταιρεία αναλαμβάνει κάθε κόστος μεταφοράς του παλαιού και νέου προϊόντος.

14.2. Εξαιρέσεις από δικαίωμα υπαναχώρησης – επιστροφής

Τα δικαιώματα επιστροφής και υπαναχώρησης που προβλέπονται ανωτέρω υπό το 14.1 δεν ισχύουν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• προμήθεια αγαθών που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή ή σαφώς εξατομικευμένων αγαθών (π.χ. λογοτυπημένα προϊόντα)

• προμήθεια αγαθών που έγιναν ειδική παραγγελία κατ’ εντολή του πελάτη

• παραποιημένες συσκευασίες προϊόντων που δεν καθιστούν δυνατή την επαναπώλησή τους

• προμήθεια σφραγισμένων αγαθών τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, όπως σπρέϊ με ανοιγμένη ασφάλεια, λιπαντικά με ανοιγμένο δακτύλιο κ.λπ.

• προμήθεια αγαθών τα οποία λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα ή συνδεδεμένα με άλλα στοιχεία ή έχουν αφαιρεθεί τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στην συσκευασία

• προϊόντα που σχετίζονται με την ατομική υγιεινή και δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν (π.χ. Μέσα ατομικής προστασίας όπως μάσκες, ωτοασπίδες κ.λπ.)

14.3. Ευθύνη πωλητή για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ (αρ. 534 επ.). Τα δικαιώματα αυτά παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης.

15. Εξυπηρέτηση καταναλωτών

Η εταιρεία διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς και το επαρκές προσωπικό το οποίο ασχολείται με την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωσή τους σχετικά με αιτήματά τους εντός των νόμιμων ορίων ανά περίπτωση.

Για οποιοδήποτε αίτημα ή πληροφορία σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, την πορεία της παραγγελίας σας ή σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση eshop@wurth.gr, τηλεφωνικά στο 213 00 20 200 ή συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας.

16. Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου-ηλεκτρονικού καταστήματος, θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

16.1. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις. Στην περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος του παρόντος ή η εφαρμογή του κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες κηρυχθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή άκυρος ή ανεφάρμοστος, οι υπόλοιποι όροι, καθώς και ο ως άνω όρος όπως αυτός εφαρμόζεται σε άλλες περιπτώσεις, παραμένουν σε ισχύ σε κάθε περίπτωση.

16.2. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, των τιμών και των περιγραφών των προϊόντων, ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή μέρος του παρόντος, αναλαμβάνει δε να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έχουν ήδη τοποθετηθεί.

16.3. Οι παρόντες όροι υπέχουν θέση πληροφόρησης του άρθρου 3β του Ν. 2251/1994.

16.4. Η ισχύς, εκτέλεση, ερμηνεία και τα αποτελέσματα του παρόντος ρυθμίζονται από το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια των Αθηνών έχουν την αποκλειστική δικαιοδοσία και αρμοδιότητα.

16.5. Για την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών, ο καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης και επίλυσης διαφορών, όπως η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλατεία Κάνιγγος 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr), ο Συνήγορος του Καταναλωτή (Λ. Αλεξάνδρας 144, 117 71 Αθήνα, www.synigoroskatanaloti.gr), καθώς και οι Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών στις κατά τόπους Νομαρχίες.

16.6. Επιπλέον, οι καταναλωτές που διαμένουν στην Ελλάδα και επιθυμούν τη φιλική επίλυση διαφορών που έχουν προκύψει από συμβάσεις ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων με προμηθευτές που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εναλλακτικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών κάνοντας χρήση των καταχωρημένων φορέων ΕΕΔ. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) στην Ελλάδα είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος (Λ .Αλεξάνδρας 144 11471 Αθήνα, τηλ. 210 6460862, fax 2106460784, www.eccgreece.gr – info@eccgreece.gr)