ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 01/08/2022 ΕΩΣ 31/08/2022

29/7/2022

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στoυς τυχερούς τα παρακάτω ...

Η Würth Hellas S.A. διοργανώνει διαγωνισμό σύμφωνα με την κατωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία, μέσω της οποίας θα διανεμηθούν στoυς τυχερούς τα παρακάτω περιγραφόμενα δώρα. Η όλη προωθητική ενέργεια διεξάγεται μέσω των φυσικών καταστημάτων της αποκλειστικά και μόνον τις ημερομηνίες Δευτέρα 01/08/2022 έως και Τετάρτη 31/08/2022.

Δικαίωμα συμμετοχής για τον διαγωνισμό μπορούν να αποκτήσουν όσα φυσικά/νομικά πρόσωπα διαμένουν/έχουν έδρα στην Ελλάδα και φέρουν επαγγελματικό ΑΦΜ. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της Würth Hellas S.A. και οι εργαζόμενοι στις θυγατρικές της ή/και συνδεδεμένες με αυτές εταιρίες, καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται άμεσα με τη διαχείριση της εν λόγω προωθητικής ενέργειας και οι συγγενείς όλων των παραπάνω έως β’ βαθμού.

1.Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν κάνει οποιαδήποτε αγορά χονδρικής με τιμολόγιο από τα καταστήματα της Würth Hellas S.A. και αποκλειστικά και μόνο τις ημερομηνίες Δευτέρα 01/08/2022 έως και Τετάρτη 31/08/2022.

2. Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ένα τεμάχιο Επετειακός Εργαλειοφόρος Μαύρος 7 Συρταριών 5997 661 528 και δύο τεμάχια Πλυστικό Μηχάνημα 1400w 5997 643 677.

3. Για την ανάδειξη των νικητών θα διεξαχθεί κλήρωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Κρυονέρι Αττικής, έως 15/09/2022. Συγκεκριμένα, θα αναδειχθούν τρείς (3) νικητές από τα εκ δοθέντα τιμολόγια των συγκεκριμένων ημερομηνιών της καμπάνιας My Würth Summer 01/08/2022 έως 31/08/2022 από όλα τα φυσικά καταστήματα της Würth Hellas S.A. Ο πρώτος νικητής θα λάβει ως δώρο ένα τεμάχιο Επετειακός Εργαλειοφόρος Μαύρος 7 Συρταριών 5997 661 528, ενώ ο δεύτερος και τρίτος νικητής θα λάβει ως δώρο ένα τεμάχιο Πλυστικό Μηχάνημα 1400w 5997 643 677.

4. H Würth Hellas S.A δικαιούται να ματαιώσει την κλήρωση ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής της.

5. Κατά την κλήρωση, θα αναδειχθούν τρείς (3) αναπληρωματικοί νικητές, στους οποίους θα διατεθεί ανάλογα το δώρο του διαγωνισμού σε περίπτωση που δεν θα παραληφθεί εγκαίρως ή δεν θα απονεμηθεί σε κάποιον πρώτο νικητή λόγω ακύρωσης της συμμετοχής.

6. Αν κάποιος νικητής του διαγωνισμού αρνηθεί τα δώρα ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον διαγωνισμό ή αποβεί άκαρπη κάθε προσπάθεια ειδοποίησης του έως και τις 30/09/2022, το δώρο απονέμεται στον πρώτο αναπληρωματικό νικητή αντίστοιχα.

7. Η συμμετοχή και τα δώρα είναι απολύτως προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει με μεταφορική εταιρεία που εξυπηρετεί ήδη τον πελάτη - νικητή και είναι καταχωρημένη στο σύστημα της Würth Hellas S.A και πιο συγκεκριμένα στην καταχωρημένη συστημική καρτέλα του πελάτη. Το δώρο θα φέρει τιμολόγιο χρέωσης 0,02€ και πληρωμένα μεταφορικά από την Würth Hellas S.A. Μοναδική υποχρέωση της Würth Hellas S.A είναι η εξασφάλιση των δώρων για τους νικητές που κέρδισαν.

8. Οι ‘Συμμετέχοντες’ συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A και οι μητρικές/θυγατρικές και εν γένει συνδεδεμένες της εταιρείες, οι διαφημιστικές εταιρίες και εταιρίες προωθητικών ενεργειών που συνεργάζονται σ’ αυτή την προωθητική ενέργεια, καθώς και όλα τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι και πληρεξούσιοι, δεν θα φέρουν καμία ευθύνη, άλλως απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν τραυματισμό, απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή, κατάχρηση, ή χρήση ενός βραβείου, δώρου ή τμημάτων αυτών.

9. H Würth Hellas S.A δικαιούται να μεταβάλλει τους όρους του διαγωνισμού ή να τον ανακαλέσει, σε οποιοδήποτε χρόνο, με ανακοίνωση στην αντίστοιχη επίσημη σελίδα στο Facebook και Instagram. H Würth Hellas S.A διατηρεί το δικαίωμα, σύμφωνα με τη δική της κρίση, να ακυρώσει οποιαδήποτε συμμετοχή θεωρεί ότι αντιβαίνει στους επίσημους όρους και προϋποθέσεις της κλήρωσης ή βλάπτει την ορθή και αμερόληπτη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

10.Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια παρέχουν άνευ ανταλλάγματος τη ρητή συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στους Διοργανωτές για την προβολή του διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Έτσι, αυτοί επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και να δημοσιεύσουν για διαφημιστικούς σκοπούς τον κατάλογο των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την παρούσα προωθητική ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς. Η δε συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς.

11. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στοδιαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. H Würth Hellas S.A δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή(server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων-χρηστών εκ των άνω αιτιών. Οι συμμετέχοντες ρητά αναγνωρίζουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους εγγραφής αντίστοιχα του Facebook, και της σελίδας Würth Hellas S.A (https://www.facebook.com/wurthhellas) ή του Instagram (https://www.instagram.com/wurth_hellas/) και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Würth Hellas S.A. Περαιτέρω, η Würth Hellas S.A δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της προωθητικής ενέργειας.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Würth Hellas S.A.