ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΩΝ - AUTOTEC 2019

23/9/2019

Η Würth Hellas S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα τo 23o χλμ. Ε. Ο. Αθηνών Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής, προκηρύσσει κλήρωση δώρων...

1. Η Würth Hellas S.A. (εφεξής αναφερόμενη ως «Εταιρεία»), με έδρα τo 23o χλμ. Ε. Ο. Αθηνών Λαμίας 145 68 Κρυονέρι Αττικής, προκηρύσσει κλήρωση δώρων, η οποία θα διενεργηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής της στην Έκθεση AUTOTEC 2019, με τους κάτωθι αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις.

Ημερομηνία έναρξης της περιόδου υποβολής συμμετοχών για την εν λόγω κλήρωση ορίζεται η 27/09/2019, ώρα 13:00 και λήξη η 29/09/2019, ώρα 21:00.

2. Η κλήρωση των δώρων αφορά τις εγγραφές στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής που θα δίνεται από το περίπτερο της Würth Hellas No5 στο Mec Παιανίας που θα έχουν γίνει εντός του προαναφερθέντος (υπό όρο 1) χρονικού διαστήματος. Τα δώρα που θα κληρώσει η εταιρεία είναι τα κάτωθι:

1o ΔΩΡΟ – Κωδικός 9500002212 –ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΟΣ WE-7 ΣΥΡΤ.ΚΟΚΚΙΝΟΣ.-ΜΑΥΡΟΣ

2ο ΔΩΡΟ – Κωδικός 57143080 – ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ DSS 1/2'' PREMIUM COMPACT

3ο ΔΩΡΟ – Κωδικός 096593120 - ΒΑΛΙΤΣΑ ΕΡΓΑΛ.ΧΕΙΡΟΣ ΓΕΝ.ΧΡΗΣ.91ΤΕΜ.

3. Η ως άνω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν τρεις (3) νικητές, ενώ θα κληρωθούν επίσης και αναπληρωματικοί νικητές για την περίπτωση που οι αρχικοί νικητές:

(α) είτε δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να λάβουν το δώρο τους

(β) είτε διαπιστωθεί ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό τους κατά την ημερομηνία της κλήρωσης οι προϋποθέσεις συμμετοχής στην κλήρωση που αναφέρονται στους παρόντες όρους και

(γ) είτε δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί τους, ώστε να ειδοποιηθούν για την παραλαβή του δώρου, εντός χρονικού διαστήματος των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της κλήρωσης. Στην περίπτωση που κληθεί ο αναπληρωματικός νικητής να παραλάβει το δώρο, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο αρχικός νικητής χάνει αυτομάτως και αυτοδικαίως το δικαίωμα να αναζητήσει το δώρο του και εν γένει ουδεμία αξίωση διατηρεί έναντι της Εταιρείας στο πλαίσιο της παρούσας διοργάνωσης.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στις κληρώσεις έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, εξαιρουμένων των εργαζομένων στην Εταιρεία και της Würth Hellas S.A. Αν ο κληρωθείς είναι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών, το δώρο που έχει κερδίσει μπορεί να το παραλάβει μόνο ο ασκών την γονική μέριμνα αυτού.

5. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα ενημερωθούν τηλεφωνικά, στους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει στην Würth Hellas S.A. και στο ειδικό κουπόνι συμμετοχής.

6. Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται και δεν εξαργυρώνεται με χρήματα.

7. Οι (3) νικητές της κλήρωσης θα πρέπει να έχουν θεωρημένο διαβατήριο, αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

8. Η υποχρέωση της Würth Hellas S.A. προς παράδοση του δώρου σε νικητή παύει σε περίπτωση που αυτός, αν και ειδοποιήθηκε, δεν κατέστη δυνατό για οποιοδήποτε λόγο να παραλάβει το δώρο του μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία ειδοποίησής του.

9. Οι συμμετέχοντες στην κλήρωση συμφωνούν ότι η Würth Hellas S.A. ουδεμία ευθύνη ή υπαιτιότητα έχει σχετικά με οποιεσδήποτε άλλες δαπάνες που θα προκύψουν σε σχέση με τα δώρα που παρέλαβαν ή θα παραλάβουν οι συμμετέχοντες. Επίσης δε θα φέρει καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε τυχερού/νικητή για τυχόν απώλεια ή οποιαδήποτε ζημία προκύψει, ολικά ή μερικά, άμεσα ή έμμεσα από την αποδοχή, κατοχή ή χρήση ενός δώρου ή τμήματος αυτού.

10. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η παραλαβή του δώρου συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος για την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων του από την Würth Hellas S.A. για τους σκοπούς που αφορούν:

a. την οικεία κλήρωση

β. αποδοχή να λαμβάνουν από την εταιρεία ενημερωτικό υλικό και προσφορές. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην κλήρωση αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα διεξάγεται όπως ορίζει ο Νόμος 2472/1997 «περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», ως ισχύει, αποκλειστικά και μόνο από πρόσωπα που θα τελούν υπό τον πλήρη έλεγχο της Εταιρείας με την ιδιότητά της ως Υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Νόμο, κατ’ εντολή τους και πάντοτε στο πλαίσιο των παρόντων όρων αναφορικά με τη σωστή εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση κάθε μίας κλήρωσης. Δε θα επιτρέπεται η, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, παραχώρηση ή μεταβίβαση ή χρήση ή πρόσβαση από τρίτο, στα ως άνω στοιχεία ή δεδομένα, που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους σκοπούς αυτούς. Η Εταιρεία, λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των εν λόγω προσωπικών δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγόρευση, διάδοση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

11. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στην κλήρωση, της διάρκειας της και της ημερομηνίας διεξαγωγής της καθώς και της ανάκλησής της. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να ακυρώσει τη διενέργεια του διαγωνισμού για σπουδαίο λόγο, ή για λόγους ανωτέρας βίας, ή να αντικαταστήσει τα δώρα με άλλα ίσης αξίας. Τα ανωτέρω θα ανακοινώνονται στο: https://www.wurth.gr/gr/index.php?MG=1&Mid=27&sub1=1&sc=news

(Όροι συμμετοχής σε κλήρωση δώρων – Έκθεση AUTOTEC 2019). Σε κάθε τέτοια περίπτωση, οι διαγωνιζόμενοι δεν αποκτούν για το λόγο αυτό κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ούτε έχουν κάποια άλλη αξίωση από την Εταιρεία.

12. Η συμμετοχή στην κλήρωση και η απολαβή του δώρου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των παραπάνω όρων. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά ήθελε ανακύψει ως προς την ερμηνεία ή την εφαρμογή των ανωτέρω όρων αρμόδια να επιληφθούν ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.